SỐNG KHOẺ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Giầu sang đâu phải bạc, vàng
Sống vui, sống khoẻ mới là giầu sang.
(nđc phóng ngữ)

It is Health that is real Wealth
And not pieces of gold and silver
(Mahatma Gandhi)