HÀNH LANG NHÀ CHÚA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Những khi khốn khó gian nan
Hành lang nhà Chúa thênh thang gọi mời.
(bt)