VỀ BÊN THÁNH GIÁ/COME TO JESUS
Ảnh của Robert Helfman
Hỡi ai khó nhọc lo âu
Về bên Thánh giá còn đâu muộn phiền.
(nđc)