BÔNG SỨ TRẮNG
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Yêu hoa màu sứ trắng
Thơm nhẹ giấc đêm nồng
Xuyến xao lời thương nhớ
Hoa sứ đẹp trong lòng.
(Trích thơ của liennguyen)