MỪNG LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Quê hương của Tự Do
và Dũng Cảm.
Happy 4th of July !

Land of The Free
Home of The Brave.