NẮNG BAN MAI
Ảnh của Thérésa Nguyễn
An nhiên thiền ý tìm đâu?
-Nhìn tia nắng sớm đậu đầu lá non.
(nđc)