BƯỚM ĐẬU QUỲNH HỒNG

Ảnh của Đặng Đức Cương

Quỳnh hồng sắc thắm mật thơm

Khiến cho cánh bướm van lơn đậu nhờ.

(bt)