MỘT THOÁNG MỘNG MƠ
Ảnh của Tấn Đạt
Khi nào mưa nắng hao mòn.
Là lúc tung thả linh hồn bay xa...
Tìm về..một cõi... riêng ta.
(Trích thơ của Tóc Nâu)