ĐẾN VỚI TA/COME TO ME
Ảnh của Robert Helfman
Ta là sự sáng của thế gian,
người nào theo ta,
chẳng đi trong nơi tối tăm,
nhưng có ánh sáng của sự sống..

I am the light of the world.
He who follows Me
shall not walk in darkness,
but have the light of life.
(John 8:12)