BAN MAI DỊU DÀNG
Ảnh của Lê Trị
Tạ ơn Chúa cả thương ban
Khởi đầu ngày mới bình an dịu dàng..
(bt)