HỪNG ĐÔNG
Ảnh của Tấn Đạt
Sau khi tạo dựng bình minh
Thượng đế tạo dựng nhiếp ảnh gia,
nghệ sĩ, thi sĩ
để duy trì kỳ công của Ngài.

After God perfected the sunrise, he created
photographers,
artists, and poets
to ensure his feat remained immortal.
(Terri Guillemets)