LAN TÍM
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Ngắm lan tím thắm trên cành
Nhớ về áo tím hiền lành ngày xưa.
(bt)