LÒNG MẸ
Ảnh của Lê Trị
Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
(Ca dao)