VINH DANH CHIẾN SĨ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
30 tháng 4 vinh danh,tưởng nhớ
những chiến sĩ Việt Mỹ đã chiến đấu
cho Tự do, Dân chủ.