CÁI QUẠT
Ảnh của Đặng Đức Cương
Cái quạt mười tám cái nan
Anh phất vào đấy muôn vàn nhớ nhung
Gió sông, gió núi, gió rừng
Anh niệm thần chú thì ngừng lại đây
(Trích thơ của Nguễn Bính)