TƯỞNG NIỆM CHIẾN SỸ VNCH

Ảnh của Tấn Đạt

Tháng tư năm ấy khóc sang trang

Tháng tư nhuộm đẫm, máu thành hàng

Tháng tư buông súng lòng uất nghẹn

Nước NAM phủ kín một màu tang

(Trích thơ của PL Hoàng Thị Cỏ May)