THÁNH ĐƯƠNG GIỮA TRỜI MÂY
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện.
(Mt 21,130)