BIỂN VẮNG / EMPTY BEACH
Ảnh của Robert Helfman
Biển hiền hòa và đẹp lắm Anh ơi
Nhưng hôm nay biển lại buồn vời vợi
Biển cô đơn bởi vắng người lui tới
Như vắng Anh mình Em lẻ trên đời
(Trích thơ của Trần Thị Thủy)