NÉN HƯƠNG THÁNG TƯ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Tháng tư lên chùa thắp hương
Cầu cho quê cũ nhiễu nhương chẳng còn.
(nbk)