XUÂN VỀ TRÊN NƯƠNG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Chiều chiều nắng xế lưng trời
Có cô sơn nữ mỉm cười hái hoa,
(Trích thơ của Nguyễn Đình Hoài Việt)