CÁNH ĐỒNG HOA XUÂN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Tạ ơn Thương đế thương ban
Đông qua xuân tới rộn ràng đồng hoa.
(bt)