BÁNH TRƯỜNG SINH
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
Chính Ta là bánh trường sinh
Ai đến với Ta không hế phải đói
Ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ...
(Ga. 6: 35)