PHÚT TỊNH TÂM
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Tịnh tâm tuần thánh nguyện cầu
Tạ ơn Thượng đế nhiệm mầu Phục Sinh.
(tn)