NƠI HẰNG CỬU
Ảnh của Tấn Đạt
Tuần Thánh hãy tưởng nhớ và cầu nguyện
cho những linh hồn người quá cố.