LÊN CHÙA THÁNG GIÊNG
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Tháng giêng sau tết lên chùa
Xin xâm hái lộc cơm chùa lấy hên.
(nbk)