CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh,

VietCatholic trân trọng thông báo

Ba Maria Đinh Thị Xuân

Thân mẫu của ông Giuse Thẩm Nguyễn

Cộng tác viên của ViệtCatholic đã qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 2018 tại Việt Nam

Linh Mục Giám Đôc Trần Công Nghị và toàn Ban Biên Tập Việtcatholic thành kính phân ưu